ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

Τρέχουσες αναλύσεις οίνου βάσης δείτε Αναλύσεις Γλεύκους  - Αναλύσεις Οίνου

 • Ολικός Αλκοολικός Τίτλος
 • Αλκοολικός Βαθμός Στεμφύλων
 • PH
 • Σάκχαρα στεμφύλων
 • Τρέχουσες αναλύσεις οίνου βάσης
 • Ακεταλδεϋδη
 • Προπανάλη
 • Μεθανόλη
 • Βουτανόλη-2
 • Προπανόλη-1
 • Ισοβουτανόλη
 • Αλλυλική Αλκοόλη
 • 2-Μεθυλ Βουτανόλη
 • Βουτανόλη-1
 • Ισοαμυλική Αλκοόλη
 • Ηλεκτρικό Οξύ
 • Καπροϊκός Εστέρας
 • Εξανόλη-1
 • Καπριλικός Εστέρας
 • Οξικό Οξύ
 • Ηλεκτρικός Διμεθυλεστέρας
 • Καπρινικός Εστέρας
 • 2-Φαινυλ-Αιθανόλη
 • Λαυρικός Αιθυλεστέρας
 • Μυριστικός Αιθυλεστέρας
 • Trans ανηθόλη