Τιμοκατάλογος Οινολογικών Αναλύσεων

Δυναμικός Αλκοολικός Τίτλος
(% vol)
25 ευρώ
Πυκνότητα / Brix

10 ευρώ
Ανάγοντα Σάκχαρα
(gr/l)
40 ευρώ
Πτητική Οξύτητα
(gr/l οξικό οξύ)
15 ευρώ
Ολική Οξύτητα
( gr/l τρυγικό οξύ)
10 ευρώ
Ενεργός Οξύτητα (PH)

10 ευρώ
Τρυγικό Οξύ
(gr/l)
40 ευρώ
Ελεύθερο & Ολικό SO2
(mg/l)
15 ευρώ
Ελεγχος Σταθερότητας Διαύγειας
(Τρυγικής, Χρωματικής, Πρωτεϊνικής)
50 ευρώ
Σορβικό Οξύ

40 ευρώ
Φασματομετρικές Αναλύσεις Χρώματος

50 ευρώ
Προσδιορισμός τρυγητού (δειγματοληψία σταφυλιών)

15 ευρώ